60up คุณสมบัติพร้อมเชิญที่เทศบาลเมืองตาคลีได้เลย..วันนี้ – 30 กันยายน63 [ข่าวนครสวรรค์]

Spread the love

เทศบาลเมืองตาคลีขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564  (เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2504)

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งเเต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาคลี ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

คุณสมบัติ
1.มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองตาคลี ที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไปด้วย
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา
3.สำเนาสมุดบัญชีฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือ ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์ ของผู้มีสิทธิ์พร้อมสำเนา (กรณีที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร กรณีรับเงินเป็นชื่อบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจใน หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาคลี โทร 086 -449 3405 หรือ โทร ๐56 -219 299 ต่อ 122, 123 ในวัน และเวลาราชการ

 

รายงานโดย  ตั่วถั่ง นิวส์ พีอาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

————
ผู้ผลิต
ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจ
www.facebook.com/khaonakhonsawan
ข่าวนครสวรรค์ เว็บไซต์
www.khaonakhonsawan.com/
www.ข่าวนครสวรรค์.com

——–
เเจ้งข่าว,ติดต่อทำข่าว ติดต่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ 056-213944 , 095-6376337 , 062-8235141 ,064-8946166
———

Facebook Comments

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap